Kliki siia Kliki siia
Kas 2021. aasta autoralli MM-sarjas pakkus põnevust?
Vasta | Tulemus
Saada teade
Partnerid
www.veoautodevaruosad.com
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
rallifotod.eu
 
 
 

01. jaanuar 2006 5:32
Loe kommentaare (0)
Trüki lehekülg

2006. a rahvasprindi võistlusmäärus

Kehtib alates 01.01.2006

1. MÄÄRANG

Rahvasprint on kiirusvõistlus, mis viiakse läbi ralli lisakatsetele sarnastel, üldiseks liikluseks suletud teedel või territooriumidel.

2. VÕISTLUSRADA, OHUTUS

2.1. Võistlusraja pikkus on kuni 3 km.

2.2. Võistlusrada tuleb valida võimalikult ohutu, keskmine kiirus üheski voorus kiireima aja sõitnud võistlejal ei tohi ületada 50 km/h (va. 2WD Sport ja 4WD).
Teelõigud tagatakse ohutuse ja julgestusega korraldaja poolt analoogselt ralli kiiruskatsega.

2.3. Võistluse juhendiprojekt koos rajaskeemiga tuleb esitada kooskõlastamiseks EAL Rahvaspordikomiteele vähemalt nädal enne juhendi avaldamist.

2.4. Juhendis tuleb esitada raja pikkus ning rajakatte liik (liigid pikkustega).

2.5. Registreeritud juhend, rajaskeem ning finišist starti sõidu skeem avaldatakse Ametlikul Teadetetahvlil enne võistlust.

2.6. Võistlusraja tähistamiseks kasutatakse järgmisi ralli võistlusmääruste kohaseid tähiseid ja nende paigaldusreegleid:
1. Starditsooni algus (kollane)
2. Start (punane)
3. Finiš (punane, mõlemas rajaservas)
4. Stopp (punane, vajadusel)

2.7. Vastavalt rajaskeemile paigutatakse rajakohtunike kontrollpunktid (KP) nii, et oleks tagatud kogu võistlusraja visuaalne kontroll. Igas KP-s peab töötama vähemalt 1 kohtunik.

2.8. KP-d peavad olema tähistatud järjekorranumbritega must-valgetel tahvlitel ja varustatud kollase lipuga.

2.9. Rajakohtunikud peavad kandma punast, kollast või oranži vesti.

2.10. Piiratud nähtavusega kohtades peavad rajakohtunikud andma pealtvaatajatele märku lähenevast võistlusautost vilesignaaliga, vilesignaalide andmise vajaduse ja korra määrab võistluse juht.

2.11. KP-de, stardi, finiši ja võistluse juhi vahel peab toimima raadioside.

2.12. Kõikides KP-des, stardis ja finišis peab olema töökorras tulekustuti.

2.13. Lipumärguanded kohtunike poolt, nende tähendused võistlejatele:
1. Kollane liikumatu lipp - oht eesoleval rajalõigul, valmistuda pidurdamiseks, võimalik on ettevaatlikult mööduda rajal olevast takistusest. Ohuala lõppu ei näidata, selle määrab takistusest möödasõit.
2. Kollane lehvitatav lipp - rada ees läbipääsmatu, võistlus katkestatud, peatumise kohustus, oodata kohtuniku juhtnööre.

2.14. Võistluse stardipiirkonnas peab olema meedikutega kiirabi kogu võistluse ajal.

2.15. Enne igat võistlussõitude vooru peab raja läbima ohutusauto.

2.16. Võistlusrajal liikudes tohib võistlusautos olla ainult selle juht, kaitsekiivris ja kinnitatud turvavööga. Katuseluuk ja kõik aknad peavad olema suletud.

2.17. Rajaga eelnev tutvumine toimub vastavalt juhendis määratud korrale, treeningsõidu puhul mitte rohkem kui üks sõit võistleja kohta.

2.18. Kui võistlusauto on tehnilise rikke tõttu või muul põhjusel peatunud (seiskunud) võistlusrajal ning koheselt sõitu jätkata ei ole võimalik, tuleb võistlejal võimalikult kiiresti autost lahkuda ja eemalduda ohutusse paika.

2.19. Auto lükkamine või tõmbamine võistlusrajal ilma kohtuniku loata on keelatud ja toob kaasa võistluselt eemaldamise koos tulemuste tühistamisega.

2.20. Igasugune sõit rajal võib toimuda ainult võistlussuunas. Juhitavuse kaotanud, rajal esiosaga vastu liikumissuunda pöördunud või rajalt välja sõitnud võistlejal tuleb võistluse jätkamiseks võimalikult kiiresti, võimalikult lähedal väljasõidukohale ja lühimal viisil juhtida auto tagasi võistlussuunda, andes teed rajal liikuvale võistlusautole.

3. VÕISTLUSAUTOD

3.1. Keelatud on osaleda autodel, millel on kehtiv EAL Tehniline Kaart(va. Klassides 2WD Sport ja 4WD).

3.2. Võistlusautol peab olema läbitud tehnoülevaatus sellekohase kehtiva märkega registreerimistunnistusel.

3.3. Tehnonõuded võistlusautodele on sätestatud rahvaralli ja rahvasprindi tehniliste tingimustega. Korraldajal on õigus esitada võistluse juhendis täiendavaid nõudmisi rehvidele.

3.4. Arvestusklassid määratakse juhendiga.

3.5. Võistlusnumbrid antakse korraldaja poolt.

3.6. Võistlusauto peab liikuma mootori või inertsi jõul.

4. VÕISTLEJAD

4.1. Ühel võistlusel võib võistleja osaleda vaid ühes võistlusklassis ja ühe autoga.

4.2. Registreerimisel esitatavad dokumendid määratakse võistlusjuhendiga.

5. TEHNILINE KONTROLL

5.1. Võistlusauto tuleb esitada tehnilisse kontrolli vastavalt võistlusjuhendis määratud
tingimustele.

5.2. Võistlusautode tehnilise kontrolli aeg määratletakse Võistlusjuhendis vastavalt stardinumbritele. Saabumine tehnilisse kontrolli hiljem, kui Võistlusjuhendis ettenähtud, toob kaasa rahalise trahvi 300 EEK (eesti krooni) või võistlusele mittelubamise. Selle kohalise otsuse teeb võistlusjuht.

5.3. Võistleja võib saabuda varem või hiljem tehnilisse kontrolli, juhul kui selleks on tehnilise komisjoni esimehelt saadud eelnevalt luba.

5.4. Kontrollitakse võistlusauto vastavust juhendile ja kehtestatud tehnonõuetele, mittevastavuse korral võistlusele ei lubata.

5.5. Korraldajal on õigus teha tehnilist kontrolli kogu võistluse kestel. Juhendile ja tehnonõuetele mittevastavuste avastamise korral võib korraldaja võistleja eemaldada võistluselt koos tulemuste tühistamisega.

5.6. Tehnilise komisjoni juhil on õigus autosid starti mitte lubada, juhul kui auto on mitte vastavuses rahvaralli ja rahvasprindi tehniliste tingimustega.
Tehniline komisjon võib määrata võistlejale uue tehnilise aja, et kõrvaldada tuvastatud rikkumine.

5.7. Vaidluse korral, kus satuvad kahtluse alla auto komponentide vastavus konkreetse automudeli autotootja ettenägemisele, tuleb võistlejal või võistleja voiltatud esindajal esitada vastavad dokumendid tehnilise komisjoni juhile kahe tööpäeva jooksul pärast võistlust.

6. STARDIJÄRJEKORD

6.1. Stardijärjekorra ja stardiintervalli määrab korraldaja.

6.2. Stardijärjestus võistlejate stardiaegadega või vooru esimese võistleja stardiajaga ja stardiintervallidega avaldatakse Ametlikul Teadetetahvlil iga vooru eel hiljemalt 10 minutit enne esimese võistlusauto starti.

6.3. Võistleja peab ilmuma starditsooni korraldaja määratud ajal vastavalt stardijärjekorrale.

6.4. Oma stardiajaks stardijoonele mittejõudnud võistlejat vooru starti ei lubata. Stardijärjestust või -aega võib mõjuval põhjusel muuta ainult võistluse juht.

6.5. Võistluste ametlik aeg on Eesti aeg, mida edastab Eesti Raadio.

7. VÕISTLUSE KÄIK

7.1. Starditakse eraldistardist, paigalt, töötava mootoriga.

7.2. Stardisignaali andmise kord määratakse võistlusjuhendiga.

7.3. Valestardi eest karistatakse 10 sekundiga, mis lisatakse vooru sõiduajale.

7.4. Finiš on lendav kui võistlusjuhend ei määra teisiti.

7.5. Ajamõõtmine toimub vähemalt 0,1 sekundi täpsusega.

7.6. Sõidetakse kolm vooru, teises ja kolmandas voorus starditakse pööratud järjekorras võrreldes esimesega (klasside järjestus ei muutu).

7.7. Lubatud on sõita vaid tähistatud võistlusrajal vastavalt rajaskeemile. Raja läbimine valelt poolt rajatähiseid või rajapiirdeid loetakse raja mitteläbimiseks ja selle vooru tulemust võistlejal ei arvestata.

7.8. Korraldajal on õigus määrata võistlusjuhendiga karistusi rajatähiste ja rajapiirete puudete eest.

7.9. Võistleja, kes mistahes põhjusel avab võistlusrajal autoukse või väljub autost, loetakse antud voorus katkestanuks.

7.10. Kordusstardi loa võib anda võistluse juht võistlejale, kes startis võistluse katkestamise ja katkestamise põhjustanud sündmuse vahelisel ajal ning rajakohtunike ettekande alusel võistlejale, kes sattus tehnilise rikkega aeglaselt liikuva eessõitja taha ja möödasõit oli takistatud. Kordusstartijad stardivad samas voorus oma võistlusklassi lõpus.

8. TULEMUSED

8.1. Sõidetakse 3 vooru. Igas voorus fikseeritakse raja läbimise aeg ning vooru kiireim omas arvestusklassis saab ühe punkti, teise aja saavutanu saab kaks punkti jne.

8.2. Etapi paremus saadakse kolmest voorust kahe parema tulemuse summeerimisel. Etapi tulemuse saamiseks peab võistleja läbima vähemalt kaks sõiduvooru. Võrdsete punktide korral saab määravaks parim aeg mistahes voorus.

8.3. Finišis või võistlejate parklas peab olema infotahvel või ekraan mitteametlike tulemuste jooksvaks esitamiseks.

8.4. Esialgsed tulemused avaldatakse Ametlikul Teadetetahvlil ja hoitakse seal 30 minutit.

9. PROTESTID

9.1. Protestiaeg on 15 minutit peale esialgsete tulemuste avaldamist Ametlikul Teadetetahvlil.

9.2. Protesti esitamiseks tasub võistleja protestiaja jooksul juhendis kehtestatud protestimaksu ja seejärel esitab võistluse juhile 10 minuti jooksul protesti kirjalikult.

9.3. Protestid lahendatakse kolmeliikmelise kohtunikekogu poolt, mille koosseisu kuuluvad võistluse juht, EAL-i esindaja ja korraldava klubi esindaja. Protestid lahendatakse enne lõpptulemuste avaldamist.

9.4. Protestide puudumise korral loetakse esialgsed tulemused ametlikeks peale protestiaja lõppu. Protestide olemasolu korral loetakse tulemused ametlikeks peale protestide lahendamist.

9.5. Proteste võistluse juhi tegevuse kohta võib esitada EAL-i alakomiteele 3 päeva jooksul peale võistluse toimumist. Protestidega võistluse juhi tegevuse kohta ei kaasne toimunud võistluste tulemuste muutmist.

10. AMETLIK TEADETETAHVEL

10.1. Ametliku Teadetetahvli asukoht tuleb ära tuua võistlusjuhendis.
10.2 Kõik juhendi muudatused ja võistluse käiku mõjutavad teated avaldatakse Ametlikul Teadetetahvlil allkirjastatult võistluse juhi poolt.
Artikli juurde
24.01.2023
Ott Tänak valmistub Otepää talverallil Rootsi MM-etapiks
Artikli juurde
20.01.2023
Robert Virves: auhind teeb uue hooaja plaanide osas suurema töö ära
Artikli juurde
20.01.2023
Ogier asus liidriks, Tänak lõpetas avapäeva kolmandana
Uudiste arhiiv
Artikli juurde
Subaru Forester 2,0 XE
Varasemad ülevaated
25.01.2023
Raplamaa rahvaralli 7.01.23 (0)
23.01.2023
Monte Carlo ralli 2023 (0)
16.01.2023
Ott Tänak 2023. hooaja hakul (0)
Viimati lisatud albumid
Viimati uuendatud albumid
20.01.2023 08:53
Tarvastu karikas 2023 1.etapp (0)
15.01.2023 10:56
Vidzemes Ziemas Kauss 2023 1.Posms Jaunpiebalga (0)
20.11.2022 19:54
Lada cup auto (0)
09.11.2022 21:12
Jaapani WRC ralli 2022 ennustus (0)
25.10.2022 00:35
Saaremaa ralli 2022 (5)
Vaata foorumiteemasid
 
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia